Press & News

Spherio Group tillträder samtliga aktier i Ecomm samt cirka 97,4 procent av aktierna i Refine och byter namn till Refine Group AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt de omvända förvärven av Ecomm Holding AB (”Ecomm”) och Refine Group AB (publ) (”Refine”). Besluten från Spherios årsstämma den 10 maj 2023 har vidare anmälts för registrering och Bolaget har uppdaterat sin hemsida för att återspegla den förändrade verksamheten som framgår av den bolagsbeskrivning som…

Read more

Spherio Group AB (publ) delårsrapport januari–mars 2023

Regulatory pressrelease

Kvartalet januari–mars 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 1 581 Tkr (1 712) motsvarande en minskning med 8 procent. · Bruttomarginalen uppgick till 30 procent (41). · Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster[1] uppgick till 56 procent (41). · EBITDA uppgick till -3 134Tkr (-7 093). · Rörelseresultatet uppgick till -4 815 Tkr (-8 291). · Resultat efter…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SPHERIO GROUP AB (PUBL) DEN 10 MAJ 2023

Regulatory pressrelease

Årsstämma med aktieägarna i Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 10 maj 2023. Vid årsstämman fattades, med erforderlig majoritet, bland annat de beslut som framgår nedan. Disposition avseende Bolagets resultat m.m. Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske och att resultatet…

Read more

Spherio Group AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 november 2022 ingåendet av avtal med aktieägarna i Ecomm Holding AB (”Ecomm”) innebärande att Spherio förvärvar samtliga aktier i Ecomm med vederlag bestående av 4 348 569 587 nyemitterade aktier i Spherio. Vidare offentliggjorde Spherio den 30 december 2022 om ingåendet av ett avtal med aktieägarna i…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPHERIO GROUP AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Aktieägare i Spherio Group AB (publ), org.nr 559026-0963 (”Bolaget” eller ”Spherio”), kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2023, kl. 13.00 i Born Advokaters lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska: · dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2023,…

Read more

Uppdatering om Spherios omvända förvärv

Regulatory pressrelease

Med anledning av att tidigare offentliggjord årsredovisning för räkenskapsåret 2022 för Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller ”Bolaget”) visar ett negativt fritt eget kapital kommer de tidigare offentliggjorda omvända förvärven inte att kunna genomföras på det sätt som tidigare kommunicerats. Parterna till omnämnda omvända förvärv har därför överenskommit att genomföra de omvända förvärven utan att…

Read more

Spherio Group förlänger avtal med street- och resort varumärket Nikben för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Goldabra AB (”Nikben”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Nikben kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under sex månader med start i april 2023, samt en intäkt per hanterad produkt. Värdet på enbart den fast avtalade SaaS-intäkten…

Read more

Spherio Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”, ”Spherio”) publicerar idag Bolagets årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas och länkas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.spheriogroup.com/financial-reports Rapporten finns även i sin helhet att hämta här. (https://www.spheriogroup.com/s/Spherio-Group-AB-publ-Annual-Report-2022.pdf) För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ) E-post: [email protected] Telefon: +46 73 462 29 57 Informationen i…

Read more

Spherio Group AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisning

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”, ”Spherio”) har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till den 1:a mars 2023. Tidigare datum för publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 var 14:e april 2023 men tidigareläggs nu till den 1:a mars 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ) E-post:…

Read more

Spherio Group AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2022

Regulatory pressrelease

Perioden januari­–december 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 8 074 Tkr (12 141) motsvarande en minskning med 33 procent. · Bruttomarginalen uppgick till 55 procent (38). · EBITDA uppgick till -20 808 Tkr (-27 023). · Rörelseresultatet uppgick till -26 506 Tkr (-29 540). · Resultat efter skatt uppgick till -28 063 Tkr (-29 583). ·…

Read more

Spherio Group AB (publ):s styrelseledamot Flora Palmstierna meddelar eget utträde ur styrelsen

Regulatory pressrelease

Flora Palmstierna har meddelat styrelsen för Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”, ”Spherio”) att hon på egen begäran väljer att göra ett eget utträde ur styrelsen och lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Det egna utträdet görs på eget initiativ av Flora Palmstierna och av personliga skäl, mot bakgrund av att Flora ämnar fokusera huvudsakliga delen av…

Read more

Spherio Group AB:s dotterbolag Spherio AB ingår avtal om konvertibla lån uppgående till 4 miljoner kronor i syfte att finansiera fortsatt satsning inom SaaS-lösning

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB:s (publ) ("Spherio" eller “Bolaget”) dotterbolag Spherio AB (”Dotterbolaget”) har ingått avtal avseende konvertibla lån om totalt 4 miljoner kronor (”Lånet”) med vissa av Bolagets befintliga större aktieägare samt externa investerare. Lånet möjliggör Bolagets fortsatta verksamhet med utrullning och fokus på SaaS och logistikplattformen Spherio Solutions. Dotterbolaget har ingått avtal avseende Lånet med…

Read more

Spherio Group AB (publ) ingår ytterligare villkorat avtal om omvänt förvärv av Refine Group

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio”) har ingått ett avtal om att förvärva verksamheten i Refine Group AB (publ) (”Refine”) mot en köpeskilling om högst cirka 878 miljoner kronor. Som vederlag för samtliga aktier i Refine ska säljaren erhålla högst 6 753 623 611 nyemitterade aktier i Spherio. Avtalet är bland annat villkorat av att Spherio även genomför det…

Read more

Spherio Group ingår avtal med hem- och inredningsvarumärket Layered för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Layered AB (”Layered”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Layered kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad intäkt per hanterad produkt. Under januari månad kommer Layered driftsättas på Spherio Solutions. ”Vi är glada över att kunna meddela att vi ingått avtal…

Read more

Spherio Group ingår avtal med distributören HOEP Brands för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under sex månader med HOUSE OF E. PRODUCTS AB (”HOEP Brands”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där HOEP Brands kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under sex månader med start i januari, samt en intäkt per…

Read more

Spherio Group AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Ecomm Holding AB, säljer samtliga aktier i Re/Way samt erhåller åtagande om konvertering av majoriteten av konvertibla skuldebrev

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Spherio”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Ecomm Holding AB (”Ecomm”) mot en köpeskilling om 300 miljoner kronor. Spherios nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Spherio och därefter delas ut till Spherios nuvarande aktieägare. Spherio har även ingått avtal med Ecomm att…

Read more

Spherio Group ingår avtal med fashionvarumärket Rue de Tokyo för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under 12 månader med FASHION SOCIETY A/S (”Rue de Tokyo”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Rue de Tokyo kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under tolv månader med start i december, samt en intäkt per…

Read more

Spherio Group förlänger avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som förlänger samarbetet under 12 månader med Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under tolv månader med start i december, samt en intäkt per hanterad produkt. Värdet på…

Read more

Spherio Group ingår avtal med artisten och låtskrivaren Miriam Bryant för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Miriam Bryant x Spherio Solutions Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under 6 månader med Miriams Ashäftiga AB (”Miriam Bryant”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där artisten och låtskrivaren Miriam Bryant kommer att driva en digital försäljning av secondhand kläder. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under sex månader med start i…

Read more

Spherio Group AB (publ) delårsrapport januari–september 2022

Regulatory pressrelease

Perioden januari­–september 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 259 Tkr (7 295) motsvarande en minskning med 14 procent. · Bruttomarginalen uppgick till 43 procent (40). · EBITDA uppgick till -16 313 Tkr (-19 685). · Rörelseresultatet uppgick till -20 428 Tkr (-21 303). · Resultat efter skatt uppgick till -21 025 Tkr (-21 338). · Resultat…

Read more

Spherio Group ingår avtal med jeansvarumärket Amendi för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal som löper under 12 månader med House of Amendi AB (”Amendi”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Amendi kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär en fast avtalad SaaS-intäkt för Bolaget under tolv månader med start i december, plus en intäkt per hanterad produkt. Värdet…

Read more

Spherio Group höll frukostseminarium om resale och hur Spherio Solutions möjliggör cirkulära affärsmodeller

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) höll den 13:e oktober ett frukostseminarium med tema resale i fokus. På seminariet presenterades hur bolagets plattform och lösningar möjliggör cirkulära affärsmodeller och det diskuterades hur både företag och konsumenter kan i större utsträckning vara en del av cirkulär konsumtion. På seminariet presenterade Spherios medgrundare Jon Berglund…

Read more

Spherio Group ingår avtal med street- och resortvarumärket Nikben för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Goldabra AB (”Nikben”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Nikben kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin sjätte kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterad produkt. ”Vi…

Read more

Spherio Group stärker teamet med ny CTO från SaaS-branschen

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) stärker teamet genom att rekrytera Måns Haegert som ny CTO. Måns tillträdde i september och kommer senast från SaaS-plattformen Nordkap där han hade rollen som Head of Development and Operations och ingick i ledningsgruppen. ”Vi är otroligt glada och stolta att ha Måns ombord hos oss. Med…

Read more

Spherio Group förlänger partnerskapet med hem- och inredningsvarumärket Layered

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har i september ingått avtal med hem- och inredningsvarumärket Layered AB (”Layered) vilket förlänger partnerskapet som initialt ingicks under mars 2022. Avtalet avser försäljning av butiks- och visningsexemplar. ”Vi ser glädjande och positivt på möjligheten att få fortsätta samarbeta med Layered och hjälpa till att ta hand…

Read more

Spherio Group ingår avtal med livsstilsvarumärket Lexington för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med The Lexington Company AB (”Lexington”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Lexington kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin femte kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterad…

Read more

Spherio Group utser Mikael Wiborgh till VD och koncernchef

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Spherio Group AB (publ) ("Spherio" eller “Bolaget”) har beslutat att utse Mikael Wiborgh till VD och koncernchef för Spherio Group AB (publ). Mikael har sedan 2021 varit Bolagets Chief Financial Officer och sedan i maj 2022 tillförordnad VD. ”Mikael har gjort ett strålande arbete sedan maj då han klev in som tillförordnad VD…

Read more

Spherio Group ingår avtal med smyckesdesignföretaget Sophie by Sophie för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Sophie By Sophie Sales AB (”Sophie by Sophie”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Sophie by Sophie kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin fjärde kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spherio Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 9 augusti 2022 extra bolagsstämma i Stockholm. Den extra bolagsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare företrädande 6,8 procent av Bolagets aktier om emission av konvertibla skuldebrev. Kompletta…

Read more

Kallelse till extrastämma i Spherio Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Aktieägare i Spherio Group AB (publ), org.nr 559026-0963 (”Bolaget” eller ”Spherio”), med säte i Stockholm, kallas härmed till extrastämma som hålls tisdag den 9 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning…

Read more

Spherio Group beslutar om riktade emissioner av konvertibla skuldebrev om 8,9 MSEK i syfte att finansiera fortsatt satsning inom SaaS-lösning

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Spherio Group AB (publ) ("Spherio" eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2022, beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om högst 7 570 000 SEK till ett fåtal investerare, däribland Provider Investment, Thoren Tillväxt, Gainbridge Novus Nordic och First Venture…

Read more

Rättelse: Spherio Group ingår avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin tredje kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterad produkt. ”Vi är…

Read more

Spherio Group ingår avtal med designföretaget Aarke för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal Aarke AB (”Aarke”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Aarke kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin tredje kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt per hanterat plagg. ”Vi är…

Read more

Spherio Group AB (publ) tf. VD-uppdatering – summering av den första månaden

Non-regulatory pressrelease

Sedan mitt tillträde den 17:e maj har arbetet tillsammans med styrelsen och koncernen varit fullt fokuserat på att fortsätta genomföra vår förändringsplan och nå vår målsättning som initierats tidigare under året. Med detta brev vill jag belysa och klargöra det vi har agerat på sedan mitt tillträde samt vår fortsatta målsättning framåt och hur vi…

Read more

Spherio Group ingår avtal med finländska Ivana Helsinki för sin SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har ingått avtal med Markkinointi P. Suhonen Oy (”Ivana Helsinki”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Ivana Helsinki kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin andra kund för sin SaaS-plattform som skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter samt en intäkt…

Read more

Spherio Group ingår avtal med den första kunden till SaaS-plattform Spherio Solutions

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) har idag ingått avtal med Trendmark AB (”Trendmark”) för SaaS-plattformen Spherio Solutions, där Trendmark genom sina olika varumärken kommer att driva digitala utförsäljningar. Avtalet innebär också att Spherio Group får sin första kund för sin nyligen släppta SaaS-plattform och skapar ett nytt intäktsben med återkommande månatliga intäkter…

Read more

Spherio Groups CPO och medgrundare i videointervju om nya SaaS-tjänsten och namnbytet

Non-regulatory pressrelease

Spherio Group AB (publ) (”Bolaget”) CPO och medgrundare Jon Berglund intervjuas om koncernens nya SaaS-tjänst Spherio Solutions, samt motivet till att bolaget nyligen genomfört sitt namnbyte från Ytrade Group AB till Spherio Group AB. I intervjun utvecklas även hur de befintliga samt framtida affärsområdena ser ut som bolaget fokuserar på.

Read more

Ytrade Group byter namn till Spherio Group

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört namnbytet till Spherio Group AB (publ). Processen för namnbyte till Spherio Group offentliggjordes den 8 april 2022 och fattades beslut om på Bolagets årsstämma den 13 maj 2022. Med ett ökat techfokus, optimerad organisation och nytt namn positionerar sig Spherio Group som en ledande aktör inom fashion tech…

Read more

David Knape avgår som VD för Ytrade Group och styrelsen har utsett Mikael Wiborgh till tf. VD och koncernchef

Regulatory pressrelease

David Knape har idag meddelat styrelsen för Ytrade Group AB (publ) (under namnändring till Spherio Group AB (publ)) (”Bolaget” eller ”Spherio Group”) att han lämnar sin befattning som VD och koncernchef för Spherio Group. Styrelsen har samtidigt utsett Spherio Groups Chief Financial Officer till ny tf. VD och koncernchef. Mikael Wiborgh tillträder omgående. David Knape…

Read more

KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I YTRADE GROUP AB (PUBL)

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 13 maj 2022 årsstämma i Stockholm. Årsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och…

Read more

Ytrade Group lanserar ny SaaS-tjänst som möjliggör för varumärken, distributörer och retailbolag att bli mer hållbara genom att äga sin egen secondhandförsäljning och digitala resale-butiker

Non-regulatory pressrelease

Som Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) kommunicerade i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 har bolaget planerat att lansera Spherio Solutions – en innovativ och till stor del banbrytande och heltäckande tjänst för varumärken, distributörer och retail-bolag som vill erbjuda sina kunder att köpa/sälja secondhand eller driva sina egna digitala resale-butiker. Bolaget genomför lanseringen med…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med varumärket Understatement

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i maj ingått avtal med varumärket Understatement AB (”Understatement”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager och samples. Understatement är ett premiumvarumärke, med kollektioner inom kategorierna lounge, swim- och underwear. Bolaget grundades 2017 och varumärket blev snabbt en uppstickare tack vare sin höga kvalitet…

Read more

Yaytrade ingår nytt avtal med Filippa K

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått nytt avtal med Filippa K aktiebolag (”Filippa K”). Avtalet avser försäljning av överlager och samples. Filippa K är ett av Sveriges mest framstående premiumvarumärke, både nationellt såsom internationellt. Varumärket var tidigare en av Yaytrades första kunder för digitala utförsäljningar under 2020 och 2021, Filippa…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med denimvarumärket ADNYM

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått avtal med Adnym Ateljer AB (”ADNYM”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager och samples. ADNYM är ett svenskt denimvarumärke med historia från 70- och 90-talets Beirut. Bolaget är prisbelönt för både sin design såsom sitt varumärke och vann bland annat…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med modedistributören Welcome

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i april ingått avtal med Welcome AB (”Welcome Agency eller Welcome”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager. Första varumärket som kommer att släppas på Yaytrade är Les Deux. Welcome Agency är en ledande skandinavisk modedistributör med verksamhet i både Sverige, Norge och Danmark.…

Read more

Analyst Group intervjuar David Knape, VD Ytrade Group om bolaget och framtiden

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group’s VD David Knape har i april deltagit i en intervju med Analyst Group kring bolaget, framtiden och gruppens fokus med fokus på tech, logistik, eCom och förvärv. ”Ytrade Group är en svensk tech-, fashion- och eCom-grupp. Under 2017 lanserades vår marknadsplattform Yaytrade, vilken är en cirkulär marknadsplats för premiumprodukter inom framförallt fashion och-…

Read more

YTRADE GROUP har påbörjat processen för namnbyte till SPHERIO GROUP

Non-regulatory pressrelease

Idag offentliggjorde Ytrade Group AB (publ) planerna på att byta namn från Ytrade Group till Spherio Group i samband med att kallelsen till årsstämman publicerades. Syftet med namnbytet är att tydliggöra koncernens nya fokus med tre affärsgrenar – tech, logistik och förvärv. Namnbytet blir även startskottet för att över tid bygga en internationell koncern där…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med sportmodevarumärket ICANIWILL

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med ICANIWILL AB (”ICIW”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av överlager. Antalet produkter uppskattas inledningsvis till ca 6000 st.  ICIW är ett av de snabbast växande sportmodevarumärkena i Norden inom både dam- och herrsegmentet. Genom innovativa plagg med, högkvalitativa material…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med varumärket Nikben

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med Goldabra AB (”Nikben”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av utgående lager och samples. Nikben är ett svenskt varumärke inom lounge- och swimwear segmentet. Varumärket har en spännande historia som sträcker sig från Sverige och ner över södra Europa. Sortimentet…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med hem- och inredningsvarumärket Layered

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i mars ingått avtal med Layared AB (”Layered”). Avtalet gäller under 2022 och avser ny försäljning av utgående lager. Layered är ett svenskt varumärke som erbjuder kvalitetsmattor och möbler i modern skandinavisk design. Varumärket lanserades 2015 med en vision om att skapa unik design inspirerad av olika…

Read more

Intervju med David Knape, VD Ytrade Group, om 2021 och framtiden

Non-regulatory pressrelease

David Knape, VD i Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”), sammanfattar 2021 och berättar om planerna för 2022 samt synen på marknaden och dess utveckling. Beskrivning av verksamhetsåret 2021 Året har varit väldigt händelserikt där vi utöver själva börsnotering gjort ett flertal stora och strategiskt viktiga delar, bland annat stärkt upp hela vårt management samt tagit…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med norska modevarumärket Monel

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i februari ingått avtal med Tendenzer Trading AS (”Monel”). Avtalet gäller under hela 2022 och avser ny försäljning av samples och utgående lager. Yaytade uppskattar den totala nettomsättningen för försäljning av Monels varor till ca 850 000 kr under 2022. Monel är ett norskt premiumvarumärke inom segmentet utomhuskläder.…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med loungewear varumärket A PART OF THE ART

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i februari ingått avtal med A PART OF THE ART STOCKHOLM AB (”A PART OF THE ART”). Avtalet gäller under hela 2022 och avser ny försäljning av samples och utgående lager. A PART OF THE ART är ett svenskt loungewear varumärke för den moderna kvinnan. Bolaget arbetar…

Read more

Yaytrade fullföljer förvärvet av RE/WAY

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) har fullföljt förvärvet av samtliga aktier i RE/WAY AB (”RE/WAY” eller ”Bolaget”), vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 12 januari 2022 (”Transaktionen”). ”Det är mycket glädjande att vi har slutfört Yaytrades första strategiska förvärv. Vi får in ett kvalitativt bolag som möjliggör för oss att utöka kunderbjudandet genom att täcka…

Read more

Yaytrade förvärvar RE/WAY – ett e-handelsbolag inom luxury-segmentet – och genomför en emission av cirka 4,6 miljoner aktier som tillför Yaytrade cirka 10,6 miljoner kronor

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) har tecknat ett bindande avtal med ägarna av RE/WAY AB (”RE/WAY” eller ”Bolaget”) – ett e-handelsbolag inom luxury-segmentet  – avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (”Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 12,28 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”) och upp till 9,88 miljoner kronor…

Read more

Yaytrade rekryterar Gustaf Törling som Chief Brand Officer i syfte att stärka varumärket och utveckla kunderbjudandet

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har rekryterat Gustaf Törling som ny Chief Brand Officer. Rekryteringen är strategisk viktig för Yaytrade i arbetet med att fortsätta stärka dess varumärke, utveckla designen och upplevelsen på plattformen och paketering av Bolagets lösning mot kund, där Yaytrade parallellt med dess nuvarande affärsmodell utvecklar ett helt separat tech-relaterat…

Read more

Yaytrade förlänger avtal med Hope

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har idag ingått avtal med IWA Garments AB (”Hope”) avseende utökning och förlängning av försäljning av Hope’s samples och overstock. Avtalet innefattar en försäljning av totalt ca 14,000 artiklar fördelat på tre släpp under 2021 och första halvåret 2022. Yaytrade har förlängt och utökat sitt partnerskap med Hope,…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med modevarumärket Limitato

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i november ingått avtal med modevarumärket Limitato AB (”Limitato”). Avtalet gäller ny försäljning av samples och utgående lager. Limitato är ett svenskt premiumvarumärke som samarbetar med världskända konstnärer och fotografer. Ett varumärke som fokuserar på kvalitet, hållbarhet och limiterade produkter. Varumärket säljs på flertalet av de största…

Read more

Yaytrade tecknar avtal med activewear-varumärket Röhnisch

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har ingått avtal med Röhnisch Sportswear AB (”Röhnisch”) avseende försäljning av Röhnisch utgående lager och samples internationellt. Röhnisch är ett av Sveriges ledande brands inom activewear, med ett starkt hållbarhetsarbete och produkter av högsta kvalitet. Yaytrade uppvisar fortsatt styrka i sitt erbjudande genom att signera ytterligare partnerskap inom…

Read more

Yaytrade i tillväxttoppen när de 99 främsta techbolagen presenteras i Breakits ”Scaleup-listan 2021”

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) är ett av de 99 främsta techbolagen som kvalificerat sig på listan över Sveriges hetaste scaleups. Med en hög tillväxt placerar sig Yaytrade i toppen av listan sett till procentuell tillväxt och har på listan sällskap av bolag såsom Estrid, Budbee och Stronger. På bara några år har den svenska…

Read more

Yaytrade lanserar ny försäljningskategori och tecknar avtal med activewear varumärket AIM’N

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har ingått avtal med Aim Apparel AB (”AIM’N”) avseende försäljning av Aim’ns utgående lager och samples internationellt. AIM’N är ett av Sveriges hetaste premiumbrands inom activewear, med ett starkt hållbarhetsarbete och produkter av högsta premiumkvalitet. Yaytrade har på mindre än ett år tillbaka arbetat med flertalet av Sveriges…

Read more

Yaytrade ingår partnerskap med transportörsplattformen Ingrid

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) ingår avtal med transportörsplattformen Ingrid. Avtalet innebär att Yaytrade sedan slutet av september i år erbjuder sina kunder ett flexibelt och användarvänligt gränssnitt att välja transportörer på för leverans av kunders köp på Bolagets plattform. Ingrid är förmodligen ett av Sveriges mest innovativa bolag inom logistikmjukvara och i förädlingsprocessen…

Read more

Yaytrade ingår avtal med modevarumärkena Schnayderman’s och Jeanerica

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i september ingått separata avtal med modevarumärkena Schnayderman’s och Jeanerica. Avtalen gäller ny försäljning av samples och utgående lager. Både Schnayderman´s och Jeanerica är två svenska premiumvarumärken som tydligt fokuserar på design, hållbarhet och tidlösa plagg av absolut högsta kvalitet. Varumärkena säljs på flertalet trippel-A butiker globalt.…

Read more

Yaytrade förlänger avtal med Filippa K, Sail Racing och Stenströms skjortfabrik

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har i september ingått separat förlängda avtal med Filippa K, Sail Racing och Stenströms skjortfabrik. Avtalen gäller ny försäljning av samples och utgående lager. Marknadsplatsen Yaytrade fortsätter sin kraftiga expansion i Sverige med fortsatt nöjda kunder där Filippa K, Sail Racing och Stenströms skjortfabrik är de senaste bolagen att…

Read more

Yaytrade inleder samarbete med svensk filmstjärna som Global Fashion Director

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbetsavtal med skådespelerskan Alicia Agneson som slog igenom som Freydis i Vikings och som just nu är högaktuell med Netflix Original-serien Clark. Alicia ska i sin nya roll leda Yaytrades globala modesatsning. Yaytrade har på kort tid etablerat sig som en av Sveriges hetaste marknadsplatser…

Read more

Yaytrade tecknar rekordavtal med Australienska premiumvarumärkena Neuw Denim, Abrand Jeans & Rolla’s Jeans

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) har ingått avtal med varumärkena Neuw Denim, Abrand Jeans och Rolla’s Jeans (”ThreeByOne”) för försäljning av deras utgående lager och samples. Avtalet omfattar totalt cirka 12 500 artiklar och beräknas släppas på Yaytrades plattform i slutet av september 2021. ThreeByOne är ett australienskt denimmärkesbolag med det mycket populära globala varumärkena…

Read more

Yaytrade tecknar avtal med Gents Wear Group avseende försäljning av utgående lager

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Gents Wear Group AB (”NK Studio”) avseende försäljning av utgående lager. Gents Wear Group är en väletablerad premiumbutik i Stockholm belägen på Nordiska Kompaniet.  Gents Wear Group ingår partnerskap med Yaytrade för försäljning av utgående lager genom Yaytrades marknadsplats och digitala pop-up lösning.…

Read more

Ytrade Group AB (publ) ingår nytt avtal för hantering av logistik och lager

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har den 24 augusti ingått avtal med en ny logistikpartner för hantering av lager och logistik. Syftet med samarbetet är att kraftigt kunna möta det växande behov av Yaytrades tjänster och plattform. För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på Yaytrades tjänster centraliserar Bolaget sina e-handelslager till större lokaler…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Yaytrade

Regulatory pressrelease

Vid extra bolagsstämma i Ytrade Group AB:s (publ) (”Bolaget”) den 15 juli 2021 beslutades att välja Stefan Alvarsson och Henrik Hobik till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att de ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvodet ska justeras pro rata baserat på…

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Ytrade Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Ytrade Group AB (publ), 559026-0963 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juli 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt…

Read more

Ytrade Group AB (publ) utser ny CFO

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB:s (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) meddelar att Robert Thoréns konsultuppdrag som CFO för Yaytrade kommer att upphöra den 23 juni 2021. Från och med den 27 september 2021 kommer Mikael Wiborgh att tillträda som permanent CFO för Bolaget. Under övergångsperioden mellan befintlig och permanent CFO kommer Fredrik Nilsson att tillträda som tillfällig CFO. …

Read more

Yaytrade utökar avtal med J Lindeberg

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har idag ingått avtal med J Lindeberg AB (”J Lindeberg”) avseende utökning och förlängning av försäljning, av J Lindebergs samples och overstock från deras mode- och golfsortiment. Avtalet innefattar en försäljning av ca 7,000 artiklar i start. Yaytrade har förlängt och utökat sitt partnerskap med J Lindeberg, som…

Read more

Ny CTO i Ytrade Group AB (publ)

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har rekryterat Johan Söderberg som ny Chief Technology Officer. Johan kommer senast från norska Neonomics AS där han haft en position som Head of Research and Development och ingått i ledningsgruppen. Han tillträder sin roll den 15 juni 2021. Johan har lett många organisationer i olika projekt under…

Read more

Ytrade Group AB (publ) förlänger samarbete med Hope

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Yaytrade”) har ingått avtal med Hope Stockholm AB (”Hope”) avseende utökad försäljning av Hopes utgående lager och sample sales internationellt. Avtalet gäller under kommande 12 månader och innefattar minst ett försäljningstillfälle per säsong. ”Det är ett styrkebesked att Hope förlänger sitt partnerskap med Yaytrade och nu även förlänger det…

Read more

Ytrade Group AB (publ) avslutar likviditetsgaranti

Regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) har sagt upp avtalet med Lago Kapital om likviditetsgaranti. Avtalet upphör den 10 juni 2021. Syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet i samband med upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget anser att likviditetsgarantin inte längre behövs och…

Read more

Yaytrade genomför riktad emission på 5 mkr till strategiska investerare

Regulatory pressrelease

Styrelsen i Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 februari 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 333 333 aktier till en teckningskurs om 3,75 kr per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 10 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 28 maj 2021. Genom nyemissionen…

Read more

Yaytrade tecknar avtal med Stylein AB

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Stylein AB (”Stylein”) avseende försäljning av samples under 2021. Stylein är ett väletablerat varumärke, kända för sin kvalitet och passform samt tidlösa design som lever över säsongens trender. Stylein ingår partnerskap med Yaytrade för försäljning av samples genom Yaytrades marknadsplats och digitala pop-up…

Read more

Yaytrade tecknar avtal med Stenströms Skjortfabriker AB

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Stenströms Skjortfabrik AB (”Stenströms”) avseende försäljning av samples. Avtalet omfattar i start ca 2,500 artiklar och gäller under 2021. Stenströms är ett av Sveriges mest anrika skjort- och klädesvarumärken, kända för sina premiumkläder som framförallt kännetecknas av deras kvalitetsskjortor, som gjort att bolaget…

Read more

Ytrade Group AB (publ) tecknar avtal med Selected Brands Nordic AB

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Selected Brands Nordic AB (”Selected Brands”) för försäljning av overstocks och samples från varumärkena Karl Lagerfeld och Lacoste. Avtalet gäller under 2021 och beräknas inledningsvis omfatta ca 2 200 artiklar. Selected brands är en av Nordens och Baltikums ledande distributörer och försäljare av…

Read more

Yaytrade förlänger avtal med Filippa K

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) och Filippa K AB (”Filippa K”) har kommit överens om en förlängning av avtalet om försäljning av Filippa K:s SS21 sample sale internationellt på de marknader där Filippa K är verksamt. Avtalet innefattar en försäljning av ca 2 000 artiklar i start. ”Vi är oerhört glada över att få ett…

Read more

Yaytrade lanserar cirkulärt partnerskap med modeplattformen Wynd – Meet The Icons

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade”) och Wynd lanserar: Meet the Icons - en kampanj för att uppmuntra till cirkulär konsumtion där fyra ikoniska plagg följs på en cirkulär resa via tolv välkända modeprofiler. Den svenska konsumenten köper cirka 15 kg av kläder per år. Av dessa går minst 8 kg textilier till spillo och endast…

Read more

Yaytrade förstärker bolaget med Robert Wilson som Global Sales Director

Non-regulatory pressrelease

Robert Wilson Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) rekryterar Robert Wilson som ny Global Sales Director. Rekryteringen ligger i linje med den av Bolaget kommunicerade strategin att ta en ännu tydligare positionering inom premium segmentet för försäljning av overstock, samples och returer. 

Read more

Yaytrade har ingått avtal avseende sample- och stock sales med nya kunder

Non-regulatory pressrelease

Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har på kort tid tagit en stark position inom digitala sample (provkollektioner)- och stock sales (utgående lager) för premium fashion bolag i Sverige. Bolaget har i slutet av mars ingått nya avtal avseende sample- och stock sales med Ahlvar Gallery och finländska Ril’s med beräknade volymer om totalt…

Read more

Småbolagspodden intervjuar David Knape, VD Ytrade Group, om bolagets framgång med b.la digitala pop-up butiker

Non-regulatory pressrelease

Småbolagspodden intervjuar Yaytrades VD, David Knape PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 6 april, 2021   Småbolagspodden intervjuar David Knape, VD i Ytrade Group om resan till det bolag Yaytrade är idag, bolagets samarbeten med några av Sveriges största modebolag, framgången med digitala pop-up butiker och målsättningen att skapa en europeisk Fashion-techgrupp som står i centrum av den cirkulära konsumtionen av modekläder och accessoarer.  Intervjun…

Read more

Ytrade Group AB (publ) tecknar avtal med Sail Racing International AB

Regulatory pressrelease

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 12e mars 2021 Ytrade Group har idag ingått avtal med Sail Racing International AB (”Sail Racing”) för försäljning av deras årliga sample sale. Avtalet är ett första steg där partnerskapet startar med en testperiod om 6 mån och den mottagna volymen kommer uppgå till ca 7,500 artiklar. Sail Racing har i över…

Read more

Yaytrade (Ytrade Group AB (publ)) presenterade på Aktieportföljen Live – Ett av Nordens största digitala investeringsevent

Non-regulatory pressrelease

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 11 mars, 2021 Yaytrades VD David Knape höll den 10 mars en bolagspresentation på ett av Nordens största digitala investeringsevent Aktieportföljen Live. Mer information om eventet och film från presentationen (2:32:21 påbörjas Yaytrade): https://www.youtube.com/watch?v=Lumb0PIz8_w För ytterligare information, vänligen kontakta: David Knape, VD Ytrade Group AB (publ) E-post: [email protected] Telefon: +46 70 999 90 09…

Read more

Byte av kortnamn (ticker) för aktierna och teckningsoptionerna i Ytrade Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE Ytrade Group AB (publ)…

Read more

Ytrade Group AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatory pressrelease

Nasdaq Stockholm AB har idag den 2 mars 2021 godkänt Ytrade Group AB:s (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier, teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO1) och teckningsoptioner av serie 2021/2023 (TO2) på Nasdaq First North Growth Market. Handel av aktier och teckningsoptioner i Yaytrade kommer inledas tisdagen den 9 mars 2021…

Read more

Utnyttjande av övertilldelningsemission i börsnoteringen av Ytrade Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 25 februari 2021…

Read more

Yaytrades erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 9 mars 2021

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 23 februari…

Read more

Ytrade Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Non-regulatory pressrelease

Styrelsen i Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 1 296 296 Units, bestående av nya aktier som Bolaget…

Read more

Yaytrade tar hem silver i Svenska Designpriset

Non-regulatory pressrelease

Yaytrade tar hem silver i Svenska Designpriset Yaytrade prisas för sin kreativa design på årets gala av Svenska Designpriset. Den nya designen föll både juryn och folket i smaken. Yaytrade är stolta och glada över den fina utmärkelsen.

Read more